Bent u klaar voor het risico op een Brexit.

De Brexit komt eraan en veel Nederlandse ondernemingen zijn daar nog niet goed op voorbereid. De impact op uw bedrijfsvoering kan gigantisch zijn. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk alle Brexit-scenario’s en de mogelijke  gevolgen voor uw bedrijf door te nemen en adequate voorbereidingen te treffen. Doe de Brexit Impact Scan en stel zelf vast welke gevolgen dit voor uw onderneming kan hebben. De gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU brengt u met deze Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid snel in kaart.

https://www.brexitloket.nl/impactscan

Subsidie: Brexit-vouchers

Wanneer u zaken met het Verenigd Koninkrijk doet en u een Nederlandse MKB ondernemer bent, kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt hiervoor speciale Brexit vouchers beschikbaar. Met deze Brexit-vouchers krijgt u subsidie voor het verkrijgen van advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming. Met deze vouchers ontvangt u een korting tot maar liefst 50% op de kosten die u maakt voor het advies van een externe deskundige, gericht op een goede voorbereiding op de Brexit.

Brexit: 29 maart 2019

Dagelijks is de Brexit in het nieuws. Er is nog veel onzeker over wat de Brexit precies gaat inhouden. Er is een afspraak gemaakt over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie, maar het Britse parlement heeft deze met een overweldigende meerderheid van stemmen verworpen. Naarmate 29 maart 2019 dichterbij komt, wordt de uitkomst van de Brexit steeds onzekerder. Maar inmiddels is wel duidelijk dat “Hope for the best, prepare for the worst” geen loze kreet, maar harde noodzaak is geworden.

Het is zeer aannemelijk dat wanneer er geen overeenkomst wordt bereikt, het ‘no deal scenario’ het automatische gevolg zal zijn. Wij adviseren bedrijven om, gezien de huidige onzekerheid over de uitkomst,  zich voor te bereiden op zowel een ‘deal’- als een ‘no deal’ uitkomst. Bent u goed geïnformeerd over de gevolgen voor wat betreft douaneformaliteiten en de additionele kosten die daar uit volgen? Zijn uw IT-systemen juist en volledig ingericht om met deze nieuwe processen om te gaan?

Van leverancier naar exporteur

Na het ingaan van de Brexit bent u niet enkel leverancier, maar krijgt u de status van “Exporteur” zoals deze is gedefinieerd in de douanewetgeving. Elke levering van goederen aan het VK start dan met het opmaken van een uitvoeraangifte. Met deze aangifte deelt u de douane mee dat u de, in de aangifte opgenomen goederen, overbrengt naar het VK en dat u voor deze levering het BTW 0-tarief gaat toepassen. Als het uw gewoonte was om de goederen “Delivery At Place - vestiging klant” te leveren moet u nu in het VK ook een invoeraangifte (laten) opmaken en indienen bij HMRC (Her Majesty Revenu & Customs).

Dat klinkt als een wezenlijke verandering, en dat is het ook. Het is dan ook van belang om goed voorbereid te zijn. Die voorbereiding begint met het analyseren van de huidige leveringen en leveringsvoorwaarde. Aan de hand daarvan kunt u, wellicht in overleg met uw klanten, de meest efficiënte, goedkoopste, snelste methode kiezen - in volgorde van de noodzaak voor uw leveringen - waarmee u ook na de Brexit goederen aan uw klanten in het VK kunt leveren. Hiervoor dienen uiteraard ook afspraken te worden gemaakt over het doorberekenen van de kosten.

Wij geven hieronder een beschrijving van een mogelijke route om de leveringen aan afnemers in het VK, ook na de Brexit, te blijven doen. We proberen in deze beschrijving zoveel mogelijk douane-technische termen en procedurebeschrijvingen te vermijden. In de beschrijving gaan wij uit van de veronderstelling dat uw bedrijf goederen uitvoert die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden.

Analyseren uw huidige leveringen

Natuurlijk is bekend welke goederen u levert aan het VK, maar weet u ook onder welke verkoopvoorwaarden deze goederen worden geleverd? Het maakt na de Brexit immers een immens verschil of goederen waarop 5% invoerrechten worden geheven Free On Board of Delivered Duty Paid worden geleverd.

Niet alleen komen de invoerrechten boven op de prijs. Ook de extra procedures voor inklaring, VAT-registratie en eventuele controles, werken kostprijsverhogend. Waar u verder ook op moet letten zijn de volgende onderwerpen:

  • Moet u dezelfde verkoopvoorwaarden aanhouden na de Brexit?
  • Weet u onder welke goederencode de goederen dienen te worden ingedeeld, zodat u het percentage van de rechten bij invoer kunt bepalen?
  • Weet u hoe u de douanewaarde van de goederen dient te bepalen?
  • Kent u de (douane-technische) oorsprong van de goederen?
  • Weet u of voor de uit te voeren goederen niet fiscale maatregelen, zoals bijvoorbeeld fyto- of veterinaire controles van toepassing zijn?
  • Weet u of de goederen mogelijk kunnen worden aangemerkt als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen?

Als deze gegevens bekend zijn kunt u de goederen indelen, de waarde bepalen en een inschatting maken van noodzakelijke prijswijzigingen en hierover alvast in overleg treden met uw klanten. Daarnaast kunt u een opzet maken waarmee de aangiftegegevens kunnen worden samengesteld.

Douaneprocedures

Zo’n analyse geeft ook richting aan de keuze van de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de douaneprocedures.

Als u geen ervaring hebt met douaneprocedures ligt het voor de hand om het doen van de aangifte uit te besteden aan een douane-expediteur. De douane-expediteur levert dan de tools en de kennis om de aangifte correct in te vullen en te versturen. Hij heeft echter geen, of slechts heel beperkt, mogelijkheden om de door u aangeleverde aangiftegegevens op juistheid te toetsen. Bovendien blijft u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte voor de douane en de Centrale Dienst In en Uitvoer, Met deze laatste organisatie krijgt u bijvoorbeeld te maken in het geval u strategisch gevoelige goederen uitvoert.

De uitwerking van de analyse geeft u een goede onderhandelingspositie bij een douane-expediteur. U bent immers voorbereid en in staat de aangiftegegevens volledig en correct aan te leveren. Desgewenst kunt u de gegevens elektronisch aanleveren bij de douane-expediteur zodat hij de aangiftegegevens kan omzetten in een digitale aangifte in zijn aangiftesysteem dat communiceert met de douanesystemen. Kennis van de douaneprocedures heeft u dan in feite niet meer nodig.

Resulteren uw leveringen aan het VK (en mogelijk andere niet Unie landen), in een groot aantal uitvoeraangiften, dan kunnen wij uw bedrijf begeleiden naar een eigen elektronische uitvoeraangifte. Een douane-expediteur heeft u dan niet meer nodig en u houdt alles in eigen hand. De noodzakelijke kennis van de te volgen douaneprocedures leveren wij bij onze begeleiding. Deze totaaloplossing zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden zodat de hierboven beschreven methode als tussenstap noodzakelijk zal zijn, maar biedt u zeker een “future-proof” oplossing voor een verdere groei van uw exportactiviteiten.

Welke aangiftemethode van het overdragen van uw gegevens aan een douane-expediteur tot een eigen volledig administratief gecontroleerde regeling, voor uw bedrijf het meest geschikt is, zal blijken uit onze analyse en geeft ons de mogelijkheid de meest kost-efficiënte bedrijfsprocedures voor u op te stellen waarmee u zult voldoen aan alle wettelijke eisen zonder dat uw bedrijfsvoering onnodig wordt geschaad.

Wat kan Taxsample voor u betekenen?

Wij hebben in de afgelopen 25 jaar ervaring opgebouwd bij de Big 4, Douane en Belastingdienst op alle thema’s die relevant zijn rondom het thema Brexit.. In onze teams werken specialisten op het gebied van IT-audit, Data Science, Douane- en Belastingwetgeving met elkaar samen.

Wij werken met een gefaseerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van uw bedrijf en de optimale inzet van onze specialisten. Per fase wordt vastgesteld welke stappen moeten worden genomen. Momenteel bevinden veel bedrijven zich nog in de oriënterende en analyserende fase. En dat terwijl de tijd nu toch echt begint te dringen. Voor onze dienstverlening kan men bovendien ook nog eens een subsidie tot 50% van de kosten aanvragen op:

https://mijn.rvo.nl/brexitvouchers

Wilt u weten hoe wij het onderzoek zouden willen aanpakken bij uw bedrijf, dan kunt  u ons vrijblijvend mailen of bellen:

E-mail:

Ton Bendermacher – 0621811218

https://www.linkedin.com/in/ton-bendermacher-7624b5/

Willem Veldhuizen - 0642713000

https://www.linkedin.com/in/willem-veldhuizen-a8384b16/

Profiteer van de voordelen van een gespecialiseerd bedrijf; scherpe prijzen, persoonlijk contact en expertise op uw nieuwe uitdagende vakgebied: EXPORTEREN!